Handelsbetingelser Green Claim B.V.

Definitioner

I dette dokument, er de følgende definitioner gældende:

Green Claim:

Aktieselskabet Green Claim B.V., også kendt som Green Claim, der er registreret i Det hollandske Handelskammer (Chamber of Commerce of the Netherlands) med nummer 52683701, etableret i Amsterdam;

Handelsbetingelser:

Green Claims gældende Handelsbetingelser;

Krav:

Kravet om kompensation rettet mod flyselskabet på vegne af Klienten, dvs. flypassageren, som følge af nægtet boarding, aflysning eller forsinkelse av flyvning;

Flyselskab:

Flyselskabet der opererede den forsinkede eller aflyste flyvning eller den planlagte operatør av flyvningen;   

Klient:

Den person, der instruerer Green Claim, samt flypassageren, der har rettet et Krav mod flyselskabet;

Aftale:

Aftalen mellem Klienten og Green Claim, på grundlag af hvilket, Klienten vil tillade og/eller give Green Claim mandat til at indsamle Kravet, som bliver ingået når kravet indsendes gennem udfyldelse af krav-formularen på en af Green Claims hjemmesider;

Fortrydelsesret:

Retten til at fortryde accept af aftalen indenfor afbestillingsperioden; som forbruger underlagt EU’s forbrugerlovgivning, dvs. en fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der hverken er din kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet, har du en lovbestemt ret til at fortryde;

Udenretslig proces:

Udarbejdelse og afsendelse af breve (om misligholdelse) efter hvad Green Claim finder hensigtsmæssigt eller indsamling av Kravet på anden måde, inklusive (forligs-)forhandlinger med flyselskabet, samt opnåelse af en mindelig løsning;

Inkassoproces:

Alle aktiviteter, der udføres av Green Claim efter (hvor det er relevant) Kravet er blevet indsendt til flyselskabet, udsendelse af påmindelser til flyselskabet og afsendelse af følgebrev til flyselskabet efter den håndhævende myndigheds afgørelse, men inden en juridisk proces igangsættes, herunder oprettelse og afsendelse af breve om misligholdelse, breve inden retssag, samt inkassobreve fra Green Claim.

Juridisk proces:

Søgsmål der indledes i forbindelse med Krav af/eller på vegne af Green Claim, på egne vegne, eller på vegne af Klienten, herunder, men ikke begrænset til, oprættelse af en juridisk stævning og/eller indledning af en retssag mod flyselskabet, (forligs-)forhandlinger med flyselskabet og at nå frem til en mindelig opgørelse med flyselskabet.

Generelt

 1. Disse Vilkår og Betingelser gælder for alle aftaler indgået mellem Green Claim og Klienten.

 2. Green Claim tilbyder flere tjenester, der har til formål at bidrage til at kunne kræve juridisk kompensation i tilfælde af forsinkelse, aflysning, overbooking eller nægtet boarding baseret på forordning (EF) 261/2004.

 3. Skulle Green Claim acceptere at behandle Kravet, vil Green Claim foretage rimelige bestræbelser på at indsamle Kravet fra flyselskabet.

 4. Green Claim vil håndtere og behandle Klientens personlige data med forsigtighed. Klienten giver hermed Green Claim tilladelse til at bearbejde personlige oplysninger opgivet av Klienten, og til at bruge disse oplysninger i forbindelse med Green Claims regelmæssige operationer i henhold til afsnit 8 i loven om beskyttelse af personoplysninger i hollandsk ret.

 5. Klienten giver Green Claim tilladelse til at give personlige oplysninger til juridiske partnere, når det er nødvendigt. Ovennævnte Handelsbetingelser gælder også for Green Claims juridiske samarbejdspartnere og deres handlinger og bestræbelser.

 6. Klienten vil blive rådført vedrørende sandsynligheden for, at flyselskabet vil imødekomme deres Krav, når det er muligt, gennem varsler i ”Krav lommeregneren” og råd fra Green Claim ansatte. Denne rådgivning gives av Green Claim på et provisorisk grundlag; ingen rettigheder kan udledes af en sådan rådgivning. Green Claim vil ikke give nogen garantier for et Kravs succes eller resultat.

 7. I tillæg til via e-post, må Green Claim også varsle Klienten om opdateringer i «tidslinien» og gennem meddelelser under «support». Green Claim vil underrette Klienten om en hver opdatering eller meddelelse i forbindelse med kravet via e-post varsler. Det antages, og forventes at varsler og meddelelser, der vises under klientens konto er blevet læst af Klienten. Klienten erklærer, at han er bekendt med denne bestemmelse, og erklærer sig enig i denne regel.  Green Claim kan ikke blive holdt ansvarlig for de mulige konsekvenser, der kan opstå, hvis en Klient undlader at (regelmæssigt) læse meddelelser og varsler, der sendes til kundens konto, og hvor en email notification er blevet sent, fra Green Claim.

 8. Green Claim forbeholder sig ret til ikke at acceptere et Krav til behandling, uden at skulle begrunde dette, og/eller at afslutte indsamlingen af Kravet til enhver tid, hvor det anses som hensigtsmæssigt, uafhængig af om afgørelsen indtræffer i løbet af den udenretslige proces eller under den retslige proces. Green Claim vil ikke være forpligtet til at bidrage med yderligere indsats eller tjenester forbundet med et Krav fra dette tidspunkt. Klienten kan opsige aftalen til enhver tid hvor det ansees som hensigtsmæssigt, med begrundelse for opsigelsen. Klienten vil  i dette tilfældet blive holdt ansvarlig for at refundere udgifter som angivet i artikel 43 af disse Handelsbetingelser.

 9. Denne Aftale vil være gældende indtil Kravet er eksplicit og skriftligt afsluttet af Green Claim, indtil det er lykkedes Green Claim at indsamle Kravet, eller indtil Aftalen afsluttes af Klienten. I tilfælde Klienten opsiger Aftalen vil vilkårene under artikel 43 være gældende.

Fortrydelsesret

 1. Klienten kan opsige aftalen med Green Claim  inden for 14 dage uden at skulle angive nogen begrundelse(r) for annulleringen. Green Claim kan anmode klienten om at angive årsagen til annulleringen, men må under ingen omstændigheder tvinge klienten til at informere Green Claim om årsagen.

 2. Den periode, der er nævnt i artikel 10, begynder den dagen aftalen mellem klienten og Green Claim blev indgået.

 3. Hvis klienten udøver sin ret til at fortryde, skal Green Claim utvetydig informeres, jf. perioden der nævnes i artikel 10. Bevisbyrden om, hvornår og hvorvidt retten til at fortryde var udført korrekt, påfalder kunden.

 4. Green Claim vil give klienten mulighed for at afstå fra sin ret til at fortryde. Hvis klienten frasiger sig retten til at fortryde, vil Green Claim straks påbegynde sine aktiviteter for at indsamle kravet, og kunden vil ikke længere kunne udøve retten til at fortryde.

Udenretslig Proces

 1. Klienten giver Green Claim mandat til at indsamle Kravet under den udenretslige proces, og til at tage alle de foranstaltninger Green Claim anser nyttige for at få Kravet indsamlet. Mandatet vil blive udstedt til Green Claim i en særskilt aftale.

 2. I tilfælde af at (dele af) Kravet bliver udbetalt vil Klienten, i henhold til princippet om «no win, no fee», vil Klienten altid skylde Green Claim en andel på 25% af det samlede beløb udbetalt.

Inkasso proces

 1. Beslutningen om, hvorvidt en inkassoproces igangsættes for at sikre indsamlingen af Kravet, vil blive afgjort i henhold til Green Claims skønsmæssige vurdering af sagen. Beslutningen om at indlede en inkassoproces vil blive truffet af Green Claim baseret på dokumentation (gjort) tilgængelig for Green Claim, samt oplysninger vedrørende årsagen til forsinkelsen, aflysningen, overbookingen eller nægtet ombordstigning (gjort) tilgængelig for Green Claim. Green Claim har ret til at afstå fra at indlede en inkassoproces, hvis Green Claim finder det hensigtsmæssig af hvilken som helst årsag.

Retlig Proces

 1. Beslutningen om, hvorvidt en retslig proces vil blive indledet for at sikre indsamling af Kravet vil blive baseret på Green Claims skønsmæssige vurdering af sagen. Beslutningen om at indlede en retslig proces vil blive truffet af Green Claim baseret på den dokumentation (gjort) tilgængelig for Green Claim, samt oplysninger om årsagen til forsinkelsen, aflysningen, overbookingen eller boardingafvisningen (gjort) tilgængelig for Green Claim. Green Claim har ret til at afstå fra at indlede en inkassoproces, hvis det finder det hensigtsmæssigt av hvilken som helst årsag. Ved indledning af en retslig proces af Green Claim (som en part i sagen eller ej), er Klienten forpligtet til at give et særskilt mandat til Green Claim, hvori Klienten accepterer initiering af den juridiske proces.

 2. I tilfælde af at Green Claim beslutter at indlede en retslig proces giver Klienten Green Claim mandat til at anlægge retssag  efter eget skøn (på Green Claims egne vegne og eget ansvar) for at indsamle Kravet gennem, inklusiv, dog ikke begrænset til, følgende handlinger : retssager, mindelige forlig eller håndhævelige foranstaltninger.

 3. I tilfælde af at Green Claim eller et datterselskab af Green Claim ikke er tilladt til at anlægge sag i det land, hvor flyselskabets hovedkvarterer eller afdelingskontor er placeret, må disse retsager, så vidt muligt, indledes eller udføres af en juridisk samarbejdspartner i det pågældende land (Hvis det er nødvendigt ved subdelegation gennem fuldmagt fra klienten til green Claim).

 4. Klienten er tilladt til at trække instruktioner om at anlægge sag tilbage til enhver tid. I dette tilfælde vil alle juridiske udgifter og sagsomkostninger afholdt blive debiteret til Klienten, i tillegg til de udgifter spesifisert under artikel 43. Dette gælder også givne instruktioner til Green Claims juridiske samarbejdspartnere.

 5. Indgivelse af en klage til den relevante håndhævende myndighed og indledelse af en retslig proces/retssag kan være begrænset af særlige betingelser. Formelt forældes Krav mod flyselskaber efter to år for hollandske og italienske flyselskaber, 3 år for tyske og danske flyselskaber, 6 år for britiske flyselskaber, 5 år for spanske flyselskaber og 1 år for belgiske flyselskaber,  beregnet ud fra afrejse dato eller den dato flyvningen oprindelig var planlagt til at operere. Ved at acceptere Handelsbetingelserne og deres anvendelse, erklærer Klienten at have bemærket sig denne frist. Green Claim kan ikke blive holdt ansvarlig for skader som følge af at et Krav forældes, hvis klienten undlader at give Green Claim alle nødvendige dokumenter for at kunne forfølge kravet (disse er: en fuldmagt, en klare af identifikation og mindst én komplet booking dokument for alle passagerer, der kravet gælder).

Priser og Betaling

 1. I tilfælde af en "no win no fee-konto" opkræves ingen forudbetaling for Green Claims tjenester.

 2. Alle indsamlede midler fra flyselskabet, efter at Aftalen er indgået, som vedrører Kravet, vil blive betragtet for at være blevet indsamlet som følge af Green Claims indsats og aktiviteter, uanset om midlerne blev (delvist) indsamlet på grund af Klientens indsats og aktiviteter. Green Claim vil altid være berettiget til 25% af den totale summen av Kravet med hensyn til midler modtaget fra flyselskabet.

 3. Betalinger direkte til Klienten af flyselskabet skal meldes til Green Claim omgående og senest 14 dage fra den dato, hvor betalingen er modtaget af Klienten. I tilfælde af manglende overholdelse af denne regel, vil eventuelle udgifter for opkrævning af udestående beløb der Klienten skylder Green Claim, blive debiteret til Klienten.

 4. I tilfælde af enhver form for kompensation i anden form end monetær, inklusive men ikke begrænset til værdikuponer og bonuspoints (Air Miles), der tilbydes af flyselskabet efter den udenretslige process er påbegyndt, men inden den retslige process er blevet indledet, i forbindelse med afregning af (deler av) Kravet, vil Klienten kunne acceptere dette, hvis skriftlig tilladelse er givet af Green Claim. Skulle værdien af de tilbudte kuponer være lavere end Kravets beløb, vil Klienten være forpligtet til at betale ikke mere end 25% af den samlede værdi af kuponerne til Green Claim.

 5. I tilfælde Klienten accepterer værdikuponer eller bonuspoints (Air Miles) i stedet for monetær kompensation under den udenretslige proces, vil Klienten blive forpligtet til at betale Green Claim 25% af Kravets beløb.  Hvis flyselskabet tilbyder værdikuponer eller bonuspoints (Air Miles) af en lavere værdi end Kravet, vil Klienten ikke være tilladt at acceptere dette, medmindre det udtrykkeligt er aftalt med Green Claim.

 6. Den juridiske proces vil blive behandlet af Green Claim, efter hvad Green Claim finder passende baseret på princippet om «no win, no fee». Ingen udgifter vil blive debiteret til Klienten, hvis der ikke indsamles nogen kompensation fra flyselskabet, medmindre artikel 43 af disse vilkår og betingelser gælder.

 7. Alle omkostninger, udgifter og gebyrer, herunder retslig interesse, tilladt af domstolene der ikke falder ind under kapital summen, vil tilfalde Green Claim, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

 8. I tilfælde af, at Klienten accepterer værdikuponer eller bonuspoints (Air Miles) i stedet for monetær kompensation under den retslige proces, vil Klienten være forpligtet til at betale Green Claim 25% af Kravets beløb. Hvis flyselskabet tilbyder en værdikupon eller bonuspoints (Air Miles) af en lavere værdi end Kravet, vil Klienten ikke være tilladt at acceptere dette, medmindre det er udtrykkeligt aftalt med Green Claim.

Betaling

 1. De midler modtaget af Green Claim beregnet til Klienten vil blive udbetalt til Klienten senest 30 dage efter at midlerne og de korrekte kontooplysninger er blevet modtaget af Green Claim, forudsat at disse midler kan forbindes med et Krav med et referencenummer. Betalinger til Klienten vil blive foretaget til den bankkonto som klienten har oplyst til Green Claim. Green Claim kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der forekommer som følge af at Klienten angiver fejlagtige bankoplysninger. Hvis nogen udenlandsk bank opkræver yderligere afgifter eller gebyrer for overførsel af midler til en Klientens konto, vil disse omkostninger blive debiteret til Kunden. Green Claim vil fratrække dette beløb fra Klientens kompensation.

 2. Alle indsamlede midler fra flyselskabet, efter at Aftalen er indgået, som vedrører Kravet vil blive betragtet som at være indsamlet  som følge af Green Claims indsats og aktiviteter, uanset om midlerne blev (delvist) indsamlet på grund af Klientens indsats og aktiviteter.Green Claim vil altid være berettiget til 25% af det samlede beløb, der er blevet krævet,  med hensyn til midler modtaget fra flyselskabet.

 3. Hvis Klienten undlader at give hans eller hendes kontooplysninger til Green Claim, vil midlerne beregnet til Klienten bevares på Green Claims bankkonto i ikke mere end et år efter at disse midler er indsamlet. Året vil begynde, så snart Klienten er blevet informeret om Green Claims modtagelse af midlerne beregnet til Klienten på den e-mail adresse,  Klienten har opgivet som sin kontakt e-mailadresse til Green Claim. Green Claim vil gøre mindst 3 forsøg på at kontakte Klienten via den e-mailadresse oplyst til Green Claim. Efter denne etårige periode udløber, vil det totale krævede beløb blive Green Claims aktiv.

 4. Hvis Klienten misligholder sine betalingsforpliktelser til Green Claim, vil Green Claim debitere alle omkostninger forbundet med indsamlingen af denne betaling til Klienten.

Klientens Forpligtelser

 1. Klienten erklærer, at alle oplysninger er korrekte, fuldstændige og sande.

 2. Ved at acceptere disse Handelsbetingelser på Green Claims hjemmeside, erklærer Klienten at have informeret Green Claim om al korrespondance, der har fundet sted mellem Klienten og flyselskabet ved tidligere lejligheder, samt alle tilbud og rabatter givet af flyselskabet vedrørende Kravet, inden denne Aftalen blev indgået.

 3. Klienten vil altid følge Green Claims instruktioner vedrørende Kravet. Green Claim kan ikke holdes ansvarlig for tab af tid og/eller udløb af juridiske termer eller forældelsesfrister som følge af Klientes manglende overholdelse af Green Claims instruktioner.

 4. Klienten vil afstå fra at kommunikere direkte med flyselskabet, når denne Aftale er blevet indgået, samt gennem hele den udenretslige proces og den mulige retslige proces, medmindre det er udtrykkeligt aftalt med Green Claim gennem en skriftlig aftale. Green Claim kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af en Klients egne handlinger mod flyselskabet.

 5. Klienten vil altid og straks underrette Green Claim om nyheder og udviklinger vedrørende Kravet. Green Claim kan ikke holdes ansvarlig for Klientens manglende overholdelse af denne instruktion eller for eventuelle konsekvenser heraf.

 6. Hvis Klientens kontaktoplysninger ændres efter indgåelsen af denne aftale, vil Klienten straks underrette Green Claim om disse ændringer. Green Claim kan ikke holdes ansvarlig for tabet av tid og/eller udløbet af juridiske termer eller forældelsesfrister eller andre negative konsekvenser som følge af at Klienten undlader at oplyse præcise kontaktoplysninger eller undlader at informere Green Claim om eventuelle ændringer i disse.

 7. Klienten er ikke tilladt at overføre Kravet til en tredjepart på noget tidspunkt under den udenretslige proces og den retslige proces, medmindre det er udtrykkeligt aftalt med Green Claim og der foreligger skriftlig godkendelse fra Green Claim.

 8. I tilfælde, Klienten undlader at handle i overensstemmelse med Artikel 40 af disse Handelsbetingelser, eller accepterer et tilbud fra flyselskabet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Green Claim, vil Klienten skylde Green Claim 25% av Kravets beløb. Klienten er forpligtet til at overføre dette beløb til Green Claims bankkonto inden for 14 arbejdsdage efter datoen for opsigelsen af Kravet og/eller overførsel av Kravet til en tredje part.

 9. Med undtagelse af forsæt eller grov uagtsomhed, vil ethvert ansvar for Green Claim udelukkes. Denne udelukkelse af ansvar omfatter alle (in)direkte skader, immaterielle skader, tilbagegang i avancer og driftstab, i enhver form, og af enhver art.

 10. Klienten kan opsige aftalen før tiden;

  - Hvis klienten beslutter at opsige Aftalen, inden en underskrevet fuldmagt er givet til Green Claim, har Green Claim ret til at opkræve 12,5% af det samlede krævde beløb fra klienten, men højst 300 EUR, som refusion for afholdte udgifter.

  - I tilfælde af at klienten beslutter at opsige Aftalen efter at underskrevet fuldmagt er givet til Green Claim for mindst én passager (hvis der er flere passagerer under kravet), har Green Claim ret til at opkræve 25% af det samlede beløb fra kunden.

 11. Betaling af fakturaen skal ske senest 14 dage efter opsigelsen og / eller afslutningen af kravet til Green Claims bankkonto.

Force Majeure

 1. Green Claim kan ikke være forpligtet til at opfylde sine forpligtelser hen imod Klienten, hvis det bliver forhindret til at gøre det som følge av Force Majeure  eller en omstændighed ud over dets magt, herunder det ansvar, der ville falde ind under Green Claims ansvar i henhold til loven, en juridisk transaktion eller almindeligt anerkendte standarder. Force Majeure omfatter følgende: alle eksterne faktorer, forventede eller ikke forventede, hvorover Green Claim ikke har eller havde nogen kontrol, men der forårsager at Green Claim kan være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser til Klienten. Green Claim er berettiget til at påberåbe sig Force Majeure, hvis omstændighederne hindrer (yderligere) opfyldelse af Aftalen, uanset om de omstændigheder, der forårsager Force Majeure indtræffer før eller efter det tidspunkt Green Claims arbejde for Klienten skulle have blevet gennemført.

 2. Green Claim forbeholder sig ret til at suspendere sine forpligtelser over for Klienten, så længe Force Majeure vedvarer.