Handelsbetingelser Yource B.V.

Definitioner

I dette dokument, er de følgende definitioner gældende:

Yource:

Aktieselskabet Yource B.V., også kendt som Yource, der er registreret i Det hollandske Handelskammer (Chamber of Commerce of the Netherlands) med nummer 52683701, etableret i Amsterdam;

Handelsbetingelser:

Yources gældende Handelsbetingelser;

Krav:

Kravet om kompensation rettet mod flyselskabet på vegne af Klienten, dvs. flypassageren, som følge af nægtet boarding, aflysning eller forsinkelse av flyvning;

Flyselskab:

Flyselskabet der opererede den forsinkede eller aflyste flyvning eller den planlagte operatør av flyvningen;

Klient:

Den person, der instruerer Yource, samt flypassageren, der har rettet et Krav mod flyselskabet;

Aftale:

Aftalen mellem Klienten og Yource, på grundlag af hvilket, Klienten vil tillade og/eller give Yource mandat til at indsamle Kravet, som bliver ingået når kravet indsendes gennem udfyldelse af krav-formularen på en af Yources hjemmesider;

Fortrydelsesret:

Retten til at fortryde accept af aftalen indenfor afbestillingsperioden; som forbruger underlagt EU’s forbrugerlovgivning, dvs. en fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der hverken er din kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet, har du en lovbestemt ret til at fortryde;

Udenretslig proces:

Udarbejdelse og afsendelse af breve (om misligholdelse) efter hvad Yource finder hensigtsmæssigt eller indsamling av Kravet på anden måde, inklusive (forligs-)forhandlinger med flyselskabet, samt opnåelse af en mindelig løsning;

Inkassoproces:

Alle aktiviteter, der udføres av Yource efter (hvor det er relevant) Kravet er blevet indsendt til flyselskabet, udsendelse af påmindelser til flyselskabet og afsendelse af følgebrev til flyselskabet efter den håndhævende myndigheds afgørelse, men inden en juridisk proces igangsættes, herunder oprettelse og afsendelse af breve om misligholdelse, breve inden retssag, samt inkassobreve fra Yource.

Juridisk proces:

Søgsmål der indledes i forbindelse med Krav af/eller på vegne af Yource, på egne vegne, eller på vegne af Klienten, herunder, men ikke begrænset til, oprættelse af en juridisk stævning og/eller indledning af en retssag mod flyselskabet, (forligs-)forhandlinger med flyselskabet og at nå frem til en mindelig opgørelse med flyselskabet.

Generelt

 1. Disse Vilkår og Betingelser gælder for alle aftaler indgået mellem Yource og Klienten.

Klientens Forpligtelser

 1. Betalinger direkte til Klienten af flyselskabet skal meldes til Yource omgående og senest 14 dage fra den dato, hvor betalingen er modtaget af Klienten. I tilfælde af manglende overholdelse af denne regel, vil eventuelle udgifter for opkrævning af udestående beløb der Klienten skylder Yource, blive debiteret til Klienten.

 2. Hvis Klienten misligholder sine betalingsforpliktelser til Yource, vil Yource debitere alle omkostninger forbundet med indsamlingen af denne betaling til Klienten.

 3. Hvis Klienten undlader at give hans eller hendes kontooplysninger til Yource, vil midlerne beregnet til Klienten bevares på Yources bankkonto i ikke mere end et år efter at disse midler er indsamlet. Året vil begynde, så snart Klienten er blevet informeret om Yources modtagelse af midlerne beregnet til Klienten på den e-mail adresse, Klienten har opgivet som sin kontakt e-mailadresse til Yource. Yource vil gøre mindst 3 forsøg på at kontakte Klienten via den e-mailadresse oplyst til Yource. Efter denne etårige periode udløber, vil det totale krævede beløb blive Yources aktiv.

 4. Alle indsamlede midler fra flyselskabet, efter at Aftalen er indgået, som vedrører Kravet vil blive betragtet som at være indsamlet som følge af Yources indsats og aktiviteter, uanset om midlerne blev (delvist) indsamlet på grund af Klientens indsats og aktiviteter.Yource vil altid være berettiget til 25% af det samlede beløb, der er blevet krævet, med hensyn til midler modtaget fra flyselskabet.

 5. De midler modtaget af Yource beregnet til Klienten vil blive udbetalt til Klienten senest 30 dage efter at midlerne og de korrekte kontooplysninger er blevet modtaget af Yource, forudsat at disse midler kan forbindes med et Krav med et referencenummer. Betalinger til Klienten vil blive foretaget til den bankkonto som klienten har oplyst til Yource. Yource kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der forekommer som følge af at Klienten angiver fejlagtige bankoplysninger. Hvis nogen udenlandsk bank opkræver yderligere afgifter eller gebyrer for overførsel af midler til en Klientens konto, vil disse omkostninger blive debiteret til Kunden. Yource vil fratrække dette beløb fra Klientens kompensation.

Betaling

 1. I tilfælde af, at Klienten accepterer værdikuponer eller bonuspoints (Air Miles) i stedet for monetær kompensation under den retslige proces, vil Klienten være forpligtet til at betale Yource 25% af Kravets beløb. Hvis flyselskabet tilbyder en værdikupon eller bonuspoints (Air Miles) af en lavere værdi end Kravet, vil Klienten ikke være tilladt at acceptere dette, medmindre det er udtrykkeligt aftalt med Yource.

 2. Alle omkostninger, udgifter og gebyrer, herunder retslig interesse, tilladt af domstolene der ikke falder ind under kapital summen, vil tilfalde Yource, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 3. Den juridiske proces vil blive behandlet af Yource, efter hvad Yource finder passende baseret på princippet om «no win, no fee». Ingen udgifter vil blive debiteret til Klienten, hvis der ikke indsamles nogen kompensation fra flyselskabet, medmindre artikel 43 af disse vilkår og betingelser gælder.

 4. I tilfælde Klienten accepterer værdikuponer eller bonuspoints (Air Miles) i stedet for monetær kompensation under den udenretslige proces, vil Klienten blive forpligtet til at betale Yource 25% af Kravets beløb. Hvis flyselskabet tilbyder værdikuponer eller bonuspoints (Air Miles) af en lavere værdi end Kravet, vil Klienten ikke være tilladt at acceptere dette, medmindre det udtrykkeligt er aftalt med Yource.

 5. I tilfælde af enhver form for kompensation i anden form end monetær, inklusive men ikke begrænset til værdikuponer og bonuspoints (Air Miles), der tilbydes af flyselskabet efter den udenretslige process er påbegyndt, men inden den retslige process er blevet indledet, i forbindelse med afregning af (deler av) Kravet, vil Klienten kunne acceptere dette, hvis skriftlig tilladelse er givet af Yource. Skulle værdien af de tilbudte kuponer være lavere end Kravets beløb, vil Klienten være forpligtet til at betale ikke mere end 25% af den samlede værdi af kuponerne til Yource.

 6. Yource forbeholder sig ret til at suspendere sine forpligtelser over for Klienten, så længe Force Majeure vedvarer.

 7. Klienten erklærer, at alle oplysninger er korrekte, fuldstændige og sande.

 8. Ved at acceptere disse Handelsbetingelser på Yources hjemmeside, erklærer Klienten at have informeret Yource om al korrespondance, der har fundet sted mellem Klienten og flyselskabet ved tidligere lejligheder, samt alle tilbud og rabatter givet af flyselskabet vedrørende Kravet, inden denne Aftalen blev indgået.

 9. Klienten vil altid følge Yources instruktioner vedrørende Kravet. Yource kan ikke holdes ansvarlig for tab af tid og/eller udløb af juridiske termer eller forældelsesfrister som følge af Klientes manglende overholdelse af Yources instruktioner.

 10. Klienten vil afstå fra at kommunikere direkte med flyselskabet, når denne Aftale er blevet indgået, samt gennem hele den udenretslige proces og den mulige retslige proces, medmindre det er udtrykkeligt aftalt med Yource gennem en skriftlig aftale. Yource kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af en Klients egne handlinger mod flyselskabet.

 11. Klienten vil altid og straks underrette Yource om nyheder og udviklinger vedrørende Kravet. Yource kan ikke holdes ansvarlig for Klientens manglende overholdelse af denne instruktion eller for eventuelle konsekvenser heraf.

 12. Hvis Klientens kontaktoplysninger ændres efter indgåelsen af denne aftale, vil Klienten straks underrette Yource om disse ændringer. Yource kan ikke holdes ansvarlig for tabet av tid og/eller udløbet af juridiske termer eller forældelsesfrister eller andre negative konsekvenser som følge af at Klienten undlader at oplyse præcise kontaktoplysninger eller undlader at informere Yource om eventuelle ændringer i disse.

 13. Klienten er ikke tilladt at overføre Kravet til en tredjepart på noget tidspunkt under den udenretslige proces og den retslige proces, medmindre det er udtrykkeligt aftalt med Yource og der foreligger skriftlig godkendelse fra Yource.

 14. I tilfælde, Klienten undlader at handle i overensstemmelse med Artikel 40 af disse Handelsbetingelser, eller accepterer et tilbud fra flyselskabet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Yource, vil Klienten skylde Yource 25% av Kravets beløb. Klienten er forpligtet til at overføre dette beløb til Yources bankkonto inden for 14 arbejdsdage efter datoen for opsigelsen af Kravet og/eller overførsel av Kravet til en tredje part.

 15. Med undtagelse af forsæt eller grov uagtsomhed, vil ethvert ansvar for Yource udelukkes. Denne udelukkelse af ansvar omfatter alle (in)direkte skader, immaterielle skader, tilbagegang i avancer og driftstab, i enhver form, og af enhver art.

 16. Klienten kan opsige aftalen før tiden;

  - Hvis klienten beslutter at opsige Aftalen, inden en underskrevet fuldmagt er givet til Yource, har Yource ret til at opkræve 12,5% af det samlede krævde beløb fra klienten, men højst 300 EUR, som refusion for afholdte udgifter.

  - I tilfælde af at klienten beslutter at opsige Aftalen efter at underskrevet fuldmagt er givet til Yource for mindst én passager (hvis der er flere passagerer under kravet), har Yource ret til at opkræve 25% af det samlede beløb fra kunden.

 17. Betaling af fakturaen skal ske senest 14 dage efter opsigelsen og / eller afslutningen af kravet til Yources bankkonto.

Force Majeure

 1. Yource kan ikke være forpligtet til at opfylde sine forpligtelser hen imod Klienten, hvis det bliver forhindret til at gøre det som følge av Force Majeure eller en omstændighed ud over dets magt, herunder det ansvar, der ville falde ind under Yources ansvar i henhold til loven, en juridisk transaktion eller almindeligt anerkendte standarder. Force Majeure omfatter følgende: alle eksterne faktorer, forventede eller ikke forventede, hvorover Yource ikke har eller havde nogen kontrol, men der forårsager at Yource kan være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser til Klienten. Yource er berettiget til at påberåbe sig Force Majeure, hvis omstændighederne hindrer (yderligere) opfyldelse af Aftalen, uanset om de omstændigheder, der forårsager Force Majeure indtræffer før eller efter det tidspunkt Yources arbejde for Klienten skulle have blevet gennemført.

Udenretslig Proces

 1. Yource tilbyder flere tjenester, der har til formål at bidrage til at kunne kræve juridisk kompensation i tilfælde af forsinkelse, aflysning, overbooking eller nægtet boarding baseret på forordning (EF) 261/2004.

 2. Skulle Yource acceptere at behandle Kravet, vil Yource foretage rimelige bestræbelser på at indsamle Kravet fra flyselskabet.

 3. Yource vil håndtere og behandle Klientens personlige data med forsigtighed. Klienten giver hermed Yource tilladelse til at bearbejde personlige oplysninger opgivet av Klienten, og til at bruge disse oplysninger i forbindelse med Yources regelmæssige operationer i henhold til afsnit 8 i loven om beskyttelse af personoplysninger i hollandsk ret.

 4. Klienten giver Yource tilladelse til at give personlige oplysninger til juridiske partnere, når det er nødvendigt. Ovennævnte Handelsbetingelser gælder også for Yources juridiske samarbejdspartnere og deres handlinger og bestræbelser.

 5. Klienten vil blive rådført vedrørende sandsynligheden for, at flyselskabet vil imødekomme deres Krav, når det er muligt, gennem varsler i ”Krav lommeregneren” og råd fra Yource ansatte. Denne rådgivning gives av Yource på et provisorisk grundlag; ingen rettigheder kan udledes af en sådan rådgivning. Yource vil ikke give nogen garantier for et Kravs succes eller resultat.

 6. I tillæg til via e-post, må Yource også varsle Klienten om opdateringer i «tidslinien» og gennem meddelelser under «support». Yource vil underrette Klienten om en hver opdatering eller meddelelse i forbindelse med kravet via e-post varsler. Det antages, og forventes at varsler og meddelelser, der vises under klientens konto er blevet læst af Klienten. Klienten erklærer, at han er bekendt med denne bestemmelse, og erklærer sig enig i denne regel. Yource kan ikke blive holdt ansvarlig for de mulige konsekvenser, der kan opstå, hvis en Klient undlader at (regelmæssigt) læse meddelelser og varsler, der sendes til kundens konto, og hvor en email notification er blevet sent, fra Yource.

 7. Yource forbeholder sig ret til ikke at acceptere et Krav til behandling, uden at skulle begrunde dette, og/eller at afslutte indsamlingen af Kravet til enhver tid, hvor det anses som hensigtsmæssigt, uafhængig af om afgørelsen indtræffer i løbet af den udenretslige proces eller under den retslige proces. Yource vil ikke være forpligtet til at bidrage med yderligere indsats eller tjenester forbundet med et Krav fra dette tidspunkt. Klienten kan opsige aftalen til enhver tid hvor det ansees som hensigtsmæssigt, med begrundelse for opsigelsen. Klienten vil i dette tilfældet blive holdt ansvarlig for at refundere udgifter som angivet i artikel 43 af disse Handelsbetingelser.

 8. Denne Aftale vil være gældende indtil Kravet er eksplicit og skriftligt afsluttet af Yource, indtil det er lykkedes Yource at indsamle Kravet, eller indtil Aftalen afsluttes af Klienten. I tilfælde Klienten opsiger Aftalen vil vilkårene under artikel 43 være gældende.

Fortrydelsesret

 1. Klienten kan opsige aftalen med Yource inden for 14 dage uden at skulle angive nogen begrundelse(r) for annulleringen. Yource kan anmode klienten om at angive årsagen til annulleringen, men må under ingen omstændigheder tvinge klienten til at informere Yource om årsagen.

 2. Den periode, der er nævnt i artikel 10, begynder den dagen aftalen mellem klienten og Yource blev indgået.

 3. Hvis klienten udøver sin ret til at fortryde, skal Yource utvetydig informeres, jf. perioden der nævnes i artikel 10. Bevisbyrden om, hvornår og hvorvidt retten til at fortryde var udført korrekt, påfalder kunden.

 4. Yource vil give klienten mulighed for at afstå fra sin ret til at fortryde. Hvis klienten frasiger sig retten til at fortryde, vil Yource straks påbegynde sine aktiviteter for at indsamle kravet, og kunden vil ikke længere kunne udøve retten til at fortryde.

 5. Alle indsamlede midler fra flyselskabet, efter at Aftalen er indgået, som vedrører Kravet, vil blive betragtet for at være blevet indsamlet som følge af Yources indsats og aktiviteter, uanset om midlerne blev (delvist) indsamlet på grund af Klientens indsats og aktiviteter. Yource vil altid være berettiget til 25% af den totale summen av Kravet med hensyn til midler modtaget fra flyselskabet.

 6. Klienten giver Yource mandat til at indsamle Kravet under den udenretslige proces, og til at tage alle de foranstaltninger Yource anser nyttige for at få Kravet indsamlet. Mandatet vil blive udstedt til Yource i en særskilt aftale.

 7. I tilfælde af at (dele af) Kravet bliver udbetalt vil Klienten, i henhold til princippet om «no win, no fee», vil Klienten altid skylde Yource en andel på 25% af det samlede beløb udbetalt.

Inkasso proces

 1. Beslutningen om, hvorvidt en inkassoproces igangsættes for at sikre indsamlingen af Kravet, vil blive afgjort i henhold til Yources skønsmæssige vurdering af sagen. Beslutningen om at indlede en inkassoproces vil blive truffet af Yource baseret på dokumentation (gjort) tilgængelig for Yource, samt oplysninger vedrørende årsagen til forsinkelsen, aflysningen, overbookingen eller nægtet ombordstigning (gjort) tilgængelig for Yource. Yource har ret til at afstå fra at indlede en inkassoproces, hvis Yource finder det hensigtsmæssig af hvilken som helst årsag.

Retlig Proces

 1. Beslutningen om, hvorvidt en retslig proces vil blive indledet for at sikre indsamling af Kravet vil blive baseret på Yources skønsmæssige vurdering af sagen. Beslutningen om at indlede en retslig proces vil blive truffet af Yource baseret på den dokumentation (gjort) tilgængelig for Yource, samt oplysninger om årsagen til forsinkelsen, aflysningen, overbookingen eller boardingafvisningen (gjort) tilgængelig for Yource. Yource har ret til at afstå fra at indlede en inkassoproces, hvis det finder det hensigtsmæssigt av hvilken som helst årsag. Ved indledning af en retslig proces af Yource (som en part i sagen eller ej), er Klienten forpligtet til at give et særskilt mandat til Yource, hvori Klienten accepterer initiering af den juridiske proces.

 2. I tilfælde af at Yource beslutter at indlede en retslig proces giver Klienten Yource mandat til at anlægge retssag efter eget skøn (på Yources egne vegne og eget ansvar) for at indsamle Kravet gennem, inklusiv, dog ikke begrænset til, følgende handlinger : retssager, mindelige forlig eller håndhævelige foranstaltninger.

 3. I tilfælde af at Yource eller et datterselskab af Yource ikke er tilladt til at anlægge sag i det land, hvor flyselskabets hovedkvarterer eller afdelingskontor er placeret, må disse retsager, så vidt muligt, indledes eller udføres af en juridisk samarbejdspartner i det pågældende land (Hvis det er nødvendigt ved subdelegation gennem fuldmagt fra klienten til green Claim).

 4. Klienten er tilladt til at trække instruktioner om at anlægge sag tilbage til enhver tid. I dette tilfælde vil alle juridiske udgifter og sagsomkostninger afholdt blive debiteret til Klienten, i tillegg til de udgifter spesifisert under artikel 43. Dette gælder også givne instruktioner til Yources juridiske samarbejdspartnere.

 5. Indgivelse af en klage til den relevante håndhævende myndighed og indledelse af en retslig proces/retssag kan være begrænset af særlige betingelser. Formelt forældes Krav mod flyselskaber efter to år for hollandske og italienske flyselskaber, 3 år for tyske og danske flyselskaber, 6 år for britiske flyselskaber, 5 år for spanske flyselskaber og 1 år for belgiske flyselskaber, beregnet ud fra afrejse dato eller den dato flyvningen oprindelig var planlagt til at operere. Ved at acceptere Handelsbetingelserne og deres anvendelse, erklærer Klienten at have bemærket sig denne frist. Yource kan ikke blive holdt ansvarlig for skader som følge af at et Krav forældes, hvis klienten undlader at give Yource alle nødvendige dokumenter for at kunne forfølge kravet (disse er: en fuldmagt, en klare af identifikation og mindst én komplet booking dokument for alle passagerer, der kravet gælder).

Priser og Betaling

 1. I tilfælde af en "no win no fee-konto" opkræves ingen forudbetaling for Yources tjenester.

All Terms and Conditions

Handelsbetingelser Yource B.V

25 nov. 2016 - 31 aug. 2021